Constructieve veiligheid

Een constructief veilig ontwerp staat voorop.

Het is uiteraard onze belangrijkste taak om een veilige constructie te ontwerpen. Natuurlijk moet het krachtentechnische ontwerp kloppen maar ook moet er een bepaalde mate van robuustheid aanwezig zijn. Als er één kolom uitvalt mag niet het hele gebouw bezwijken. Onze hoofdconstructeur controleert de tekeningen en berekeningen van derden. Zo bewaken we de constructieve samenhang.

Constructieve veiligheid beperkt zich niet tot het ontwerp.

We weten dat de grootste risico’s ontstaan tijdens de uitvoeringsfase, als meerdere partijen zich met de constructieonderdelen gaan bezighouden. Juist in die fase nemen wij graag het initiatief om een deel van de coördinerende taak van de aannemer over te nemen als engineering coördinator. Zo houden wij veel grip op wat de verschillende deelconstructeurs van de leveranciers berekenen. En tijdens ons toezicht op de bouw zien we of het gemaakt wordt zoals afgesproken.

Engineering coördinator.

Treedt SWINN op als engineering coördinator dan coördineren wij technisch inhoudelijk de engineering van de aannemer en leveranciers. In een startbespreking wordt het project en de aanpak met de leveranciers en deelconstructeurs besproken. Belangrijk is dat de verwachtingen van alle partijen met elkaar kloppen voordat met de engineering gestart wordt. Met de coördinatie worden de uitgangspunten en resultaten onderling goed afgestemd, waardoor de samenhang van de verschillende constructies wordt gewaarborgd.

Kennisportaal Constructieve Veiligheid.

Wij vinden dat er meer aandacht moet komen voor constructieve veiligheid in Nederland en gaan daar verantwoord mee om in onze projecten. Als partner van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) dragen wij bij aan de ontwikkeling van betere borging van constructieve veiligheid tijdens de engineering en de uitvoering. Oorzaken van (bijna-)calamiteiten blijken vaak een optelsom van tekortkomingen van meerdere betrokken partijen in meerdere fasen van het ontwerp- en bouwproces. Constructieve veiligheid is dan ook een ketenverantwoordelijkheid waar de constructeur een belangrijke rol in speelt.